Specifický cíl
Opatření
Typ žadatele
Vyhledávání
Harmonogram výzev
31. výzva – Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy
Výzva je zaměřena na podporu projektů zprůchodnění migračních překážek pro suchozemské i vodní živočichy a realizaci opatření k omezování jejich úmrtnosti.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
31. 10. 2022 – 30. 6. 2023
Alokace
290 000 000 Kč
30. výzva – Tvorba koncepčních dokumentů pro chráněná území
Výzva je zaměřena na projekty v oblasti tvorby koncepčních dokumentů pro chráněná území, zpracování podkladů pro zajištění územní ochrany a označení chráněných…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
31. 10. 2022 – 30. 6. 2023
Alokace
40 000 000 Kč
29. výzva – Péče o chráněná území
Výzva má za cíl podpořit projekty ochrany přírody v národních parcích, chráněných krajinných oblastech a na dalších státem chráněných územích. Mezi…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
31. 10. 2022 – 30. 6. 2023
Alokace
600 000 000 Kč
28. výzva – Péče o významné části přírody a krajiny
Výzva je určena pro projekty péče o různé druhy přírodních stanovišť, jakými jsou například tůně, rašeliniště, prameniště, malé vodní nádrže, vodní toky a…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
31. 10. 2022 – 30. 6. 2023
Alokace
370 000 000 Kč
27. výzva – Monitoring ekosystémů, stanovišť a druhů
Výzva cílí na projekty věnující se monitoringu ochrany přírody na základě strategických a koncepčních dokumentů přijatých v této oblasti. O podporu se mohou…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
31. 10. 2022 – 28. 2. 2023
Alokace
600 000 000 Kč
25. výzva – Projektové schéma pro SC 1.4
Projektové schéma na administraci projektů spadajících pod opatření 1.4.1 (podpora domovních ČOV u jednotlivých nemovitostí pro bydlení) a 1.4.4 (výstavba a…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
9. 11. 2022 – 15. 2. 2023
Alokace
750 000 000 Kč
23. výzva – Obnova svahových nestabilit
Výzva se zaměřuje na podporu aktivit vedoucích ke stabilizaci a sanaci extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
16. 11. 2022 – 31. 5. 2023
Alokace
100 000 000 Kč
22. výzva – Preventivní opatření proti povodním a suchu
Výzva je určena projektům budování a modernizace komplexního systému předpovědní služby a také projektům orientovaným na zpracování podkladů pro stanovení…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
16. 11. 2022 – 28. 4. 2023
Alokace
150 000 000 Kč
20. výzva – Prevence a řízení antropogenních rizik
Výzva je určena projektům, které řeší zkvalitnění monitoringu životního prostředí, zefektivnění kontrolních procesů a zdokonalení prevence a řízení procesů při…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
9. 11. 2022 – 15. 11. 2023
Alokace
100 000 000 Kč
19. výzva – Srážkové vody a opatření proti povodním
Výzva se zaměřuje na projekty realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a také na podporu budování vsakovacích a retenčních zařízení včetně podpory…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
14. 9. 2022 – 31. 10. 2023
Alokace
2 500 000 000 Kč
18. výzva – Environmentální centra se zaměřením na změnu klimatu
Výzva cílí na komplexní projekty modernizace vzdělávacích environmentálních center. Typovým projektem je úprava či změna zázemí centra environmentálního…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
7. 9. 2022 – 31. 1. 2023
Alokace
300 000 000 Kč
16. výzva – Rekultivace starých skládek
Výzva se vztahuje k lokalitám starých skládek, které byly využívány ještě před platností legislativy o odpadech.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
7. 9. 2022 – 18. 11. 2023
Alokace
300 000 000 Kč