9 008 779 072 Kč
Prostředků k dispozici

až 100 %
Výše podpory

192
Podpořeno projektů
Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Přínosy podpory

 • Posílení adaptability krajiny, ekosystémů a urbánního prostředí na změnu klimatu
 • Zjemnění (diverzifikace) krajinné mozaiky, podpora přirozeného vodního režimu krajiny
 • Obnova stabilní sítě krajinných prvků, které dokážou zadržovat vodu a zpomalit její odtok
 • Zvýšení odolnosti lesních ekosystémů a zvýšení jejich druhové, věkové a prostorové pestrosti
 • Zpomalení degradace krajiny
 • Omezení rizika vodní nebo větrné eroze zemědělské půdy
 • Zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochrany majetku v podmínkách klimatických extrémů (sucho, povodně, sesuvy půdy)
 • Zvýšení povědomí o změně klimatu a klimatických opatřeních u široké veřejnosti

Podporované aktivity

1.3.1 Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech

 • Vytváření a obnova tůní (mokřadů).
 • Budování nových malých vodních nádrží (MVN), resp. zásadní rekonstrukce či odbahnění stávajících MVN.
 • Revitalizace a renaturace vodních toků a niv.
 • Nákup pozemků pro podporu renaturačních procesů a revitalizací vodních toků.
 • Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi – stromořadí, solitérní stromy, travobylinné porosty, meze, remízy, větrolamy, průlehy, zasakovací pásy, zemní hrázky, svodné příkopy – přírodě blízkým způsobem.
 • Zavádění půdoochranných technologií.
 • Úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability.
 • Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně.
 • Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině.

1.3.2 Zpracování studií a plánů

 • Plány ÚSES (mimo území CHKO a NP a jejich OP).
 • Studie systému sídelní zeleně.
 • Územní studie krajiny.
 • Plány územního systému ekologické stability.

1.3.3 Realizace protipovodňových opatření

 • Provádění opatření na podporu přirozeného tlumivého rozlivu povodní v nivách.
 • Realizace přírodě blízkých opatření, jako např. zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků na některých místech s tvorbou mokřin a tůní, nebo vložení meandrující kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí.
 • Uvolňování povodněmi ohrožených území prostřednictvím zakládání povodňových parků, včetně výkupu potřebných pozemků k realizaci.
 • Obnova, výstavba a rekonstrukce ochranných nádrží (suchých nádrží, retenčních nádrží, poldrů).

1.3.4 Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody, zelené střechy, opatření pro využití šedé vody a řízenou dotaci podzemních vod

 • Povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, průleh s rýhou, vsakovací nádrž).
 • Podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty.
 • Povrchové / podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace.
 • Povrchové / podzemní akumulační nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití.
 • Závlahové systémy (zejména pro zálivku veřejné zeleně) využívající výhradně akumulovanou srážkovou vodu.
 • Budování propustných zpevněných povrchů nebo výměna stávajících nepropustných za propustné zpevněné.
 • Přestavba a výstavba konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody na konstrukce s povrchy s akumulační schopností.
 • Vybudování technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití.

1.3.5 Podpora preventivních opatření proti povodním a suchu

 • Budování a modernizace komplexního systému předpovědní služby vč. měřících sítí, infrastruktury a nástrojů systémů včasné výstrahy na celostátní úrovni.
 • Budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na lokální úrovni.
 • Tvorba digitálních povodňových plánů v území, kde dosud neexistují.
 • Studie odtokových poměrů v povodí včetně návrhů možných opatření.
 • Zpracování podkladů pro přípravu plánů pro zvládání povodňových rizik v oblastech s významným povodňovým rizikem.
 • Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území (ZÚ).

1.3.6 Podpora povodňové operativy, zvyšování povědomí obyvatel o povodňovém riziku

 • Rozmístění informačních a orientačních systémů v terénu a tvorba elektronických orientačních a informačních systémů zvyšujících povědomí obyvatel o povodňovém riziku.
 • Realizace technických opatření vedoucích k zvýšení odolnosti při zaplavení a snížení povodňových škod u stávajících citlivých objektů (např. objekty škol, nemocnice a zařízení sociální péče).

1.3.7 Monitoring a rebilance dlouhodobě využitelných zdrojů podzemních vod pro obce v krystaliniku Českého masivu

 • Průzkumné geofyzikální a vrtné práce s vyhodnocením všech geologických a hydrogeologických parametrů zájmových území.
 • Tvorba metodik pro zpracování bilance/rebilance aktuálních a budoucích zásob podzemní vody v hydrogeologických rajonech krystalinika.

1.3.8 Obnova stability svahů narušených v důsledku přírodních jevů

 • Stabilizování a sanace svahových nestabilit a skalních řícení ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“.

1.3.9 Investice do modernizace vzdělávacích environmentálních center

Úprava či změna zázemí centra environmentálního vzdělávání, která povede k:

 • Maximálnímu snížení spotřeby energie (zateplení konstrukce budovy, výměna oken, instalace systémů měření a regulace, rekuperace vzduchu a odpadní vody apod.) nejlépe za použití materiálů s nízkou uhlíkovou stopou.
 • Maximálnímu pokrytí spotřeby energie provozu budovy z obnovitelných zdrojů, zejména s využitím solární energie (včetně pořízení nabíjecích stanic pro elektrokola a elektromobily).
 • Šetrnějšímu nakládání s pitnou, odpadní a dešťovou vodou (využití dešťové a šedé vody v budovách, kořenové ČOV, kompostovací WC).
 • Realizaci adaptačních a mitigačních opatření ve venkovním areálu centra (např. opatření k zadržování a zasakování vody, ke snižování efektu tepelného ostrova).
 • Využití výše uvedených opatření ve vzdělávacích programech pro relevantní cílové skupiny EVVO (zejména školy a veřejnost).

1.3.10 Prevence a řízení antropogenních rizik

 • Zkvalitnění monitoringu životního prostředí, zefektivnění kontrolních procesů a zdokonalení prevence a řízení procesů při předcházení vzniku rizik souvisejících s lidskou, zemědělskou či průmyslovou činností.

Aktuální nabídka dotací
Kdo může žádat o dotaci
 • Kraje
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Organizační složky státu
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Státní podniky
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Fyzické osoby podnikající
 • Městské části hl. města Prahy
 • Fyzické osoby nepodnikající
 • Státní organizace
Dokumenty