15 205 128 010 Kč
Prostředků k dispozici

až 70 %
Výše podpory

359
Podpořeno projektů
Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

Přínosy podpory

 • Zkvalitnění zásobování obyvatel pitnou vodou
 • Zlepšení jakosti povrchové i podzemní vody
 • Posílení kapacity vodárenských systémů
 • Zvýšení kapacit čistíren odpadních vod
 • Zvýšení podílu obyvatel připojených na čištění odpadních vod

Podporované aktivity

1.4.1 Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací

 • Výstavba centrální ČOV v obci, příp. podpora decentralizovaných řešení čili samostatného čištění odpadních vod pro jednotlivé části obce.
 • Výstavba/dostavba splaškové kanalizace.

1.4.2 Intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specifického znečištění

 • Intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšení kapacity nebo zvýšení účinnosti čištění (zejména odstraňování nutrientů).

1.4.3 Opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci

 • Rekonstrukce odlehčovacích objektů za účelem snížení vypouštěného znečištění.
 • Výstavba retenčních a akumulačních nádrží na jednotné kanalizaci.

1.4.4 Výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů

 • Výstavba vodovodu v lokalitách, kde neexistuje zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu.
 • Výstavba/dostavba vodovodu za účelem zlepšení dodávek pitné vody.
 • Výstavba úpraven vody za účelem zajištění vyhovující kvality a množství dodávané pitné vody.
 • Výstavba nových zdrojů vody nebo intenzifikace stávajících zdrojů vody.

1.4.5 Intenzifikace úpraven pitné vody

 • Intenzifikace úpraven pitné vody za účelem zvýšení jejich kapacity nebo zlepšení kvality dodávané pitné vody.
 • Intenzifikace/opatření spočívající v doplnění technologie na odstraňování specifických mikropolutantů.
Aktuální nabídka dotací