7 867 296 891 Kč
Prostředků k dispozici

až 50 %
Výše podpory

446
Podpořeno projektů
Podpora energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici

Přínosy podpory

 • Posílení využití obnovitelných zdrojů energie v budovách jako integrální součást komplexní revitalizace budov veřejného sektoru
 • Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře
 • Snížení objemu emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek
 • Zvýšení energetické účinnosti v sektoru veřejných budov a veřejné infrastruktury

Podporované aktivity

1.2.1 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za:
  • tepelné čerpadlo,
  • kotel na biomasu,
  • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE.
 • Instalace solárně – termických systémů.
 • Instalace fotovoltaických systémů.
 • Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE, včetně rekonstrukce otopné soustavy.

1.2.2 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru

 • Instalace:
  • tepelného čerpadla,
  • kotle na biomasu,
  • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE,
  • solárně termických systémů,
  • fotovoltaických systémů.

Instalace směřuje k zajištění dodávek systémové energie do veřejné infrastruktury (nikoli budovy), jedná se například o vodohospodářskou infrastrukturu, kompostárny apod.

1.2.3 Výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořizování domovních předávacích stanic

Aktuální nabídka dotací
Kdo může žádat o dotaci
 • Kraje
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Organizační složky státu
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Státní podniky
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
 • Městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP)
Dokumenty